Zwroty i reklamacje

Pełna treść dostępna w regulaminie zakupów.

(...)

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
12.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość poprzez złożenie Zamówienia, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod linkiem: www.tulplast.pl/files/Tulplast_formularz_odstapienia.pdf, jak również dostępnego w stopce  strony internetowej www.tulplast.sklep.pl) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik, a jeśli Towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z  rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
12.2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Tulplast Ireneusz Socha spółka jawna, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
12.3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony 
z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
12.5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
12.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12.7. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (tj. za Dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedającego.
12.8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 
12.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający sam zaproponował, że odbierze Towar. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru do Sprzedającego przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.
12.10. Zwrotu Towarów należy dokonać na adres Sprzedającego: Tulplast Ireneusz Socha spółka jawna, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27.
12.11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
12.13. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest możliwy do pobrania w stopce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

13. RĘKOJMIA
13.1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 
13.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
13.3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient będący Konsumentem może:
a. żądać obniżenia ceny albo 
b. odstąpić od umowy, 
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
13.4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13.5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
13.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13.7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, o którym mowa w pkt. 13.6 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
13.8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Towaru lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji.
13.9. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą –– z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.   

(...)

15. GWARANCJA
15.1. Sprzedający zobowiązuje się względem Klienta, wedle swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towarów lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 2 lat od odebrania Towaru przez Klienta (Gwarancja).
15.2. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku  prawidłowego korzystania z Towarów. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru, uważa się normalne korzystanie z Towaru zgodnie z warunkami i jego właściwościami określonymi przez Sprzedającego w Opisie, Informacji bądź instrukcji załączonej do Towaru. 
15.3. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towarów, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku naprawy lub modyfikacji Towarów dokonanej przez podmiot inny niż  Sprzedający, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego.
15.4. Gwarancja nie obejmuje Towarów, które, choćby częściowo, zostały wytworzone z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Klienta.
15.5. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń następujących w wyniku:
a) normalnego zużycia Towaru;
b) wydarzenia przypadkowego lub siły wyższej.

16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
16.1. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Tulplast Ireneusz Socha spółka jawna, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
16.2. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje: 
a) imię i nazwisko bądź firmę Klienta,
b) nazwę Towarów,
c) datę nabycia Towarów,
d) szczegółowy opis wady Towarów lub ich zdjęcia, 
e) chwilę powstania wady. 
16.3. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
16.4. Zaleca się również dołączenie do zgłoszenia wady, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
16.5. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Towarów równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowane Towary na adres Sprzedającego.
16.6. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
16.7. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamacje w związku z korzystaniem z usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki newslettera czy formularza kontaktowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedający, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies do personalizacji treści i analizy ruchu na stronie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej: Polityka prywatności