Dostawa i płatności

Pełna treść dostępna w regulaminie zakupów.

 

(...)

7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
7.1. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia oraz czas Dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji Dostawy oraz miejsca Dostawy.
7.2. Czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki lub odbioru) następuje w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku braku wskazania terminu, termin realizacji Zamówień co do zasady wynosi:
a) w przypadku płatności za pobraniem - do 3 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.8. Regulaminu,
b) w przypadku przedpłaty – do 3 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek Sprzedającego,
 z zastrzeżeniem pkt.7.3. Regulaminu.
Do ww. terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia.
7.3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w powyższych terminach, Sprzedający poinformuje o tym Klienta wskazując możliwy termin realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klient według swojego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji Zamówienia albo anulować Zamówienie lub jego część (odstąpić od Umowy Sprzedaży lub jej części), wysyłając oświadczenie na adres mailowy Sprzedającego martasmiglewska@tulplast.pl, w terminie 2 Dni Roboczych, pod rygorem realizacji Zamówienia w terminie zmienionym przez Sprzedającego.
7.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Towarów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

8. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
8.1. Ceny podawane przy opisach poszczególnych Towarów są wyrażone:
a) w polskiej wersji językowej Sklepu Internetowego w złotych polskich,
b) w pozostałych wersjach językowych Sklepu Internetowego w euro.
8.2. Ceny Towarów zawierają podatek VAT.
8.3. Ceny Towarów nie obejmują zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy. Zmiana ceny Towarów następuje poprzez publikację nowych ofert cenowych na Stronie Internetowej i wiąże Strony od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
8.4. Sprzedający, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia (oferty kupna), informuje Klienta o łącznej cenie Towarów, możliwych opcjach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy.
8.5. Podczas składania Zamówienia Sprzedający informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności:
a) przy odbiorze (za pobraniem), tj. zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika bądź Sprzedającego przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedającego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy  wartość zakupionych Towarów wyniesie ponad 15.000 zł,
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
TULPLAST Socha sp. k.
62-021 Paczkowo
ul. Wiosenna 27
mBank: 28 1140 1124 0000 2700 8700 1001 .
8.6. Termin płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, wynosi:
a) w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, niezwłocznie nie później niż w terminie 48 Godzin Roboczych od dokonania Zamówienia,
b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze (za pobraniem) w momencie odbioru zamówionych Towarów.
O terminie płatności, Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w pkt. 5.8 Regulaminu.
8.7. Strony mogą indywidualnie ustalić wydłużony termin płatności za zamówione Towary. Zmiana terminu płatności wymaga każdorazowo, wyraźnego potwierdzenia Sprzedającego złożonego na piśmie lub w oświadczeniu złożonym w formie elektronicznej.
8.8. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt 8.6 Regulaminu lub w terminie ustalonym indywidulanie zgodnie z pkt 8.7 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail lub adres do doręczeń) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
8.9. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Towarem.
8.10. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży w formie elektronicznej w formacie PDF, w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedającego o jego przesłanie w formie elektronicznej, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: martasmiglewska@tulplast.pl. Sprzedający przesyła dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.

9. DOSTAWA
9.1. Zamówione Towary:
a) zostaną dostarczone przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres lub
b) będą możliwe do odbioru osobistego w siedzibie/magazynie Sprzedającego, w Dni Robocze, w Godzinach Roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu przygotowania Towarów do odbioru.
9.2. O wysłaniu zamówionych Towarów Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej, zawierającej informacje o: adresie dostawy, danych Przewoźnika, numerze przesyłki, numerze faktury VAT jeśli została wystawiona.
9.3. Przewidywany czas Dostawy Towarów przez Przewoźnika wynosi co do zasady do 2 Dni Roboczych od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego. Czas Dostawy uzależniony jest jednak od wagi i rozmiarów przesyłki. W przypadku Dostawy za granicę, przewidywany czas Dostawy podawany jest indywidualnie.  Szczegółowe warunki Dostawy Towarów przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.
9.4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towarów przez Klienta, Sprzedający może wyznaczyć Klientowi dodatkowy terminu do odbioru Towarów. W przypadku zaniechania odbioru Towarów przez Klienta, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać z złożone przez Sprzedającego w terminie 30 dni, liczonych od dnia pierwotnie planowanej Dostawy Towarów.
9.5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej następuje przez złożenie we wskazanych terminach, na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą. Strony obowiązane są niezwłocznie zwrócić sobie wszystko, co świadczyły na podstawie Umowy Sprzedaży.

10. KOSZTY DOSTAWY
10.1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
10.2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Towarów oraz widoczna jest podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
10.3. Opłata za Dostawę Towarów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi
i rozmiarów zamawianych Towarów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Towarów przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Towarów.
10.4. W przypadku wysyłki Towarów za granicę, wysokość kosztów Dostawy podawana jest indywidualnie.
10.5. Wszelkie koszty związane z wysyłką Towarów za granicę  (w tym cła, akcyzy itd.) ponosi Klient.

11. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
11.1. W momencie odbioru Towarów wysłanych pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania,
w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Towarów jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedającego.
11.2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności Przewoźnika zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranych Towarów wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
11.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonych Towarów, zaleca się, w obecności Przewoźnika, spisać protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towarów i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać w terminie 7 dni liczonych od dnia Dostawy, do Sprzedającego na adres do korespondencji: TULPLAST Socha sp. k., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@tulplast.pl. Do protokołu zaleca się dołączenie dokumentacji zdjęciowej dostrzeżonych wad  Towarów lub uszkodzeń opakowania.
11.4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Towarów na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies do personalizacji treści i analizy ruchu na stronie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej: Polityka prywatności