Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w dniach 22.07–16.08.2024 r, w zakładzie produkcyjnym firmy Tulplast odbywać się będzie przerwa urlopowa. Jednocześnie informujemy, że dział sprzedaży i obsługi klienta będzie pracował w standardowym trybie. Zamówienia realizowane będą z naszych stanów magazynowych.

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

TULPLAST SOCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PACZKOWIE („OWU”)

 1. DEFINICJE WSPÓLNE

W OWU oraz w UMOWIE podane poniżej wyrażenia, pisane wielkimi literami, otrzymują następujące znaczenie:

 1. SPRZEDAWCA – Tulplast Socha spółka komandytowa z siedzibą w Paczkowie (62-021) pod adresem: ul. Wiosenna 27, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000963210, NIP: 7773015295, REGON: 300664890, nr BDO: 000009360

 2. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera lub zamierza zawrzeć ze SPRZEDAWCĄ UMOWĘ bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 3. STRONY – SPRZEDAWCA oraz KUPUJĄCY nazywani łącznie;

 4. ZAPYTANIE OFERTOWE – zapytanie KUPUJĄCEGO skierowane do SPRZEDAWCY, w dowolnej formie, w celu otrzymania OFERTY SPRZEDAWCY;

 5. OFERTA – pisemne lub elektroniczne oświadczenie SPRZEDAWCY przekazane KUPUJĄCEMU w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE, stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

 6. ZAMÓWIENIE – pisemne lub elektroniczne:

 1. oświadczenie KUPUJĄCEGO o przyjęciu OFERTY albo

 2. oświadczenie woli KUPUJĄCEGO, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY.

 1. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – oświadczenie SPRZEDAWCY, złożone co najmniej w formie elektronicznej:

 1. potwierdzające zawarcie UMOWY albo

 2. potwierdzające przyjęcie oferty kupna TOWARÓW złożonej przez KUPUJĄCEGO. Z chwilą złożenia tego oświadczenia dochodzi do zawarcia UMOWY.

 1. UMOWA – umowa sprzedaży TOWARÓW o łącznej wartości przekraczającej 100 (słownie: sto złotych 00/100) netto, zawarta między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM na podstawie OFERTY lub ZAMÓWIENIA KUPUJĄCEGO, której integralną częścią są OWU.

 2. TOWARY – rzecz lub rzeczy ruchome, będące przedmiotem UMOWY.

 3. SIŁA WYŻSZA - wszelkie okoliczności niezależne od SPRZEDAWCY, nieznane w chwili zawarcia UMOWY, a które powstały w czasie realizacji UMOWY i miały wpływ na jej wykonanie (m.in. działania wojenne, pożar, powódź, strajki, zamieszki, blokady dróg, regulacje rządowe mające bezpośredni wpływ na działalność SPRZEDAWCY lub wykonanie UMOWY).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWU określają zasady zawierania UMÓW sprzedaży TOWARÓW, których sprzedawcą jest Tulplast Socha spółka komandytowa z siedzibą w Paczkowie.

 2. KUPUJĄCY, który składa ZAMÓWIENIE u SPRZEDAWCY, akceptuje OWU.

 3. OWU są dostępne dla KUPUJĄCEGO przed zawarciem UMOWY:

 1. w siedzibie SPRZEDAWCY,

 2. na stronie internetowej www.tulplast.pl i mogą zostać w każdej chwili pobrane oraz zapisane przez KUPUJĄCEGO.

 1. Wszelkie ustne ustalenia między STRONAMI wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez STRONY co najmniej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

 2. OWU stosuje się do wszystkich UMÓW zawieranych przez SPRZEDAWCĘ z KUPUJĄCYM, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia UMÓW nie stanowią inaczej.

 3. UMOWA może być zawarta na uzgodnionych przez STRONY warunkach odbiegających od postanowień OWU z zastrzeżeniem, iż powinny one być sporządzone na piśmie, podpisane przez STRONY oraz w pełnym brzmieniu dołączone do UMOWY pod rygorem ich nieważności.

 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej SPRZEDAWCY, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące TOWARÓW oferowanych przez SPRZEDAWCĘ mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez SPRZEDAWCĘ mają charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży technicznej.

 5. SPRZEDAWCA w zakresie zawieranych UMÓW zastrzega sobie prawo własności TOWARÓW, których cena netto wynosi co najmniej 500 zł, do czasu zapłaty pełnej ceny za dostarczone TOWARY.

 6. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień OWU nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień.

 7. STRONY wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.

 1. ZAMAWIANIE TOWARU - TRYB OFERTOWY

 1. KUPUJĄCY zainteresowany nabyciem od SPRZEDAWCY TOWARÓW składa SPRZEDAWCY ZAPYTANIE OFERTOWE (w szczególności dotyczy to pierwszych trzech zamówień składanych SPRZEDAWCY) alternatywnie:

 1. pisemnie w siedzibie SPRZEDAWCY,

 2. telefonicznie pod numerem: 61 8157 016 lub 61 8157 017,

 3. drogą elektroniczną (faks 61 8157 087, mail: zamowienia@tulplast.pl ),

 4. pocztą na adres: ul. Wiosenna 27, Paczkowo (62-021).

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE powinno zawierać co najmniej:

 1. dane KUPUJĄCEGO - w tym, pełną nazwę, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby reprezentującej KUPUJĄCEGO,

 2. rodzaj (kod katalogowy TOWARÓW) oraz ilość TOWARÓW, które chciałby zakupić,

 3. preferowany sposób odbioru/dostawy TOWARÓW,

 4. wszelkie inne informacje umożliwiające doprecyzowanie właściwości TOWARÓW jakie zamierza zakupić.

W miarę potrzeby SPRZEDAWCA kontaktuje się z KUPUJĄCYM celem dokonania wyżej wspomnianych ustaleń.

 1. W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE oraz po dokonaniu doprecyzowania, o którym mowa w punkcie powyżej, co do TOWARÓW jakie KUPUJĄCY zamierza zakupić, SPRZEDAWCA składa KUPUJĄCEMU OFERTĘ. OFERTA może zostać złożona pocztą elektroniczną, faksem, listem pocztowym lub przesyłką kurierską, w której określa w szczególności:

 1. dostępność TOWARÓW lub ewentualnie czas niezbędny do ich wyprodukowania,

 2. cenę jednostkową za TOWAR netto,

 3. przewidywany termin oraz warunki realizacji zamówienia,

 4. warunki płatności,

 5. miejsce i warunki dostawy/odbioru TOWARÓW,

 6. termin ważności OFERTY

 7. inne informacje, w szczególności dotyczące ZAMÓWIEŃ TOWARÓW niestandardowych, o których mowa w rozdziale VI OWU.

 1. Jeżeli w OFERCIE nie określono inaczej, termin ważności OFERTY wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.

 2. W okresie ważności OFERTY złożonej przez SPRZEDAWCĘ, KUPUJĄCY może złożyć ZAMÓWIENIE (dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji KUPUJĄCEGO lub przez osobę do tego upoważnioną przez KUPUJĄCEGO):

 1. pisemnie w siedzibie SPRZEDAWCY,

 2. drogą elektroniczną (faks 61 8157 087, mail: zamowienia@tulplast.pl )

 3. pocztą na adres: ul. Wiosenna 27, Paczkowo (62-021),

powołując się na numer oferty. Do zawarcia UMOWY dochodzi z chwilą złożenia ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO.

 1. ZAMÓWIENIA KUPUJĄCEGO zawierające zmiany w stosunku do treści OFERTY SPRZEDAWCY lub uzupełniające jej treść będą traktowane jako nowe ZAPYTANIE OFERTOWE, które wymaga sporządzenia i przedłożenia nowej OFERTY przez SPRZEDAWCĘ. W takim przypadku dotychczasowa OFERTA traci ważność.

 2. SPRZEDAWCA po złożeniu ZAMÓWIENIA prześle do KUPUJĄCEGO POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA powinno zawierać co najmniej:

 1. cenę TOWARU netto,

 2. sumaryczną wartość zamówionych TOWARÓW netto oraz brutto,

 3. termin oraz warunki realizacji ZAMÓWIENIA,

 4. warunki płatności,

 5. miejsce i warunki dostawy/odbioru TOWARÓW,

 1. Poprzez złożenie ZAMÓWIENIA, KUPUJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z treścią OWU stanowiących integralną część UMOWY i zaakceptował ich treść.

 2. SPRZEDAWCA może wstrzymać się z realizacją UMOWY w przypadku:

 1. powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych wskazanych przez KUPUJĄCEGO w ZAPYTANIU OFERTOWYM,

 2. braku wpłaty ustalonych w OFERCIE warunków płatności takich jak: zapłata za TOWAR w formie przedpłaty, wpłata zadatku na poczet ZAMÓWIENIA.

 1. ZAMAWIANIE TOWARÓW – OFERTA KUPNA TOWARÓW ZŁOŻONA PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. KUPUJĄCY, pozostający w stałej współpracy ze SPRZEDAWCĄ, może również dokonać ZAMÓWIENIA bez uprzedniego złożenia SPRZEDAWCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W takim przypadku ZAMÓWIENIE KUPUJĄCEGO będzie traktowane przez SPRZEDAWCĘ jako oferta kupna TOWARÓW.

 2. ZAMÓWIENIE KUPUJĄCEGO będące ofertą kupna TOWARÓW powinno zawierać:

 1. dane KUPUJĄCEGO - w tym, pełną nazwę, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby reprezentującej KUPUJĄCEGO,

 2. rodzaj (kod katalogowy TOWARÓW), cenę oraz ilość TOWARÓW, które chciałby zakupić,

 3. preferowany sposób odbioru/dostawy TOWARÓW,

 4. wybór formy płatności.

 1. ZAMÓWIENIE będące ofertą kupna TOWARÓW może być złożone przez KUPUJĄCEGO:

 1. pisemnie w siedzibie SPRZEDAWCY,

 2. telefonicznie pod numerem: 61 8157 016 lub 61 8157 017,

 3. drogą elektroniczną (faks 61 8157 087, mail: zamowienia@tulplast.pl ),

 4. pocztą na adres: ul. Wiosenna 27, Paczkowo (62-021).

 1. Do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY dojdzie z chwilą POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

 2. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, o którym mowa w pkt 3 powyżej oznacza, że SPRZEDAWCA otrzymał ZAMÓWIENIE oraz przyjął je do realizacji. Złożenie ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO nie wiąże SPRZEDAWCY, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia ZAMÓWIENIA.

 3. Postanowienia pkt IV.7-IV.10 OWU stosuje się odpowiednio do ZAMÓWIEŃ będących ofertami kupna TOWARÓW składanych przez KUPUJĄCYCH.

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Anulowanie ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO jest możliwe najpóźniej do kolejnego dnia roboczego po złożeniu ZAMÓWIENIA przez KUPUJĄCEGO, pod warunkiem pisemnego lub elektronicznego powiadomienia SPRZEDAWCY o anulowaniu ZAMÓWIENIA.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny TOWARÓW są podawane przez SPRZEDAWCĘ w złotych polskich (PLN) i są cenami netto. STRONY mogą ustalić płatność za TOWARY w innej walucie.

 2. Cennik standardowy i hurtowy: w przypadku większych ZAMÓWIEŃ istnieje możliwość negocjacji cen. Podane ceny są cenami netto w PLN. Należy doliczyć do nich aktualnie obowiązujący podatek VAT (na dzień 1.01.2017 jest to 23%). Ceny dotyczą opakowań zbiorczych podanych w cenniku przy TOWARZE (sprzedaż według algorytmu od największych do najmniejszych opakowań).  Cennik indywidualny: w przypadku większych ZAMÓWIEŃ istnieje możliwość negocjacji cen. Podane ceny są cenami netto w PLN. Należy doliczyć do nich aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny dotyczą opakowań zbiorczych podanych w cenniku przy TOWARZE (sprzedaż według algorytmu od największych do najmniejszych opakowań). Kolumna "opakowanie" nie dotyczy cen zaznaczonych kolorem czerwonym. Ilość sztuk w opakowaniu może ulec zwiększeniu.

 3. Cenniki opublikowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

 4. Cena TOWARÓW nie obejmuje kosztów dostawy TOWARÓW, które będą stanowić odrębną pozycję na fakturze, o ile STRONY nie ustaliły inaczej.

 5. KUPUJĄCY może dokonać płatności na rzecz SPRZEDAWCY w następujący sposób:

 1. przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy SPRZEDAWCY prowadzony przez mBank S.A. nr: 28 1140 1124 0000 2700 8700 1001;

 2. gotówką w siedzibie SPRZEDAWCY – z zastrzeżeniem, iż wartość zamówionych TOWARÓW nie przekracza 15.000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto 00/100) ,

 3. za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru TOWARÓW) – z zastrzeżeniem, iż wartość zamówionych TOWARÓW nie przekracza 15.000 zł brutto.

 1. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym SPRZEDAWCY lub dzień zapłaty gotówką.

 2. O ile STRONY nie ustaliły inaczej, KUPUJĄCY jest zobowiązany do zapłaty za TOWARY ceny określonej przez SPRZEDAWCĘ na fakturze, w terminie wskazanym w fakturze.

 3. SPRZEDAWCA może zażądać od KUPUJĄCEGO przedpłaty 100 % kwoty brutto za zamawiane TOWARY, która płatna będzie w terminie 48 godzin od POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCĘ. W takim przypadku UMOWA zostaje zawarta dopiero po wpłaceniu przez KUPUJĄCEGO całości kwoty.

 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do żądania od KUPUJĄCEGO zapłaty przedpłaty 100% kwoty brutto wynikającej z faktury za zamawiane TOWARY, w szczególności w przypadku:

 1. pierwszych trzech ZAMÓWIEŃ złożonych SPRZEDAWCY,

 2. opóźnień zapłacie wynoszących co najmniej 90 dni lub nieuregulowaniu należności wynikających z uprzednio zawartych UMÓW.

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do żądania od KUPUJĄCEGO wpłaty zadatku. Wysokość zadatku SPRZEDAWCA określi w OFERCIE a następnie w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA.

 2. W przypadku wyboru przez KUPUJĄCEGO sposobu płatności przy odbiorze (za pobraniem), KUPUJĄCY zobowiązany jest uiścić należność w momencie odbioru zamówionych TOWARÓW.

 3. Nieuregulowanie należności w terminie uzgodnionym pomiędzy STRONAMI, upoważnia SPRZEDAWCĘ do:

 1. przerwania dostaw TOWARÓW lub wstrzymania realizacji przyjętych ZAMÓWIEŃ,

 2. potrącenia kwot od jakichkolwiek kwot należnych KUPUJĄCEMU od SPRZEDAWCY,

 3. zaliczenia na poczet wierzytelności SPRZEDAWCY bieżących wpłat KUPUJĄCEGO, nawet jeśliby kwoty te dotyczyły realizacji innych umów lub zobowiązań.

 1. W przypadku niewywiązania się przez KUPUJĄCEGO z płatności w ustalonym terminie, SPRZEDAWCA na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz.U.2022.893  z dnia 2022.04.25) ma również prawo do dochodzenia od KUPUJĄCEGO:

 1. odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia pozostawania przez KUPUJĄCEGO w opóźnieniu w zapłacie do dnia zapłaty oraz

 2. równowartości kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

 1. Wniesienie reklamacji nie zwalnia KUPUJĄCEGO z obowiązku dokonania płatności za TOWARY w ustalonym terminie.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Na czas otrzymania TOWARÓW składa się czas realizacji ZAMÓWIENIA oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, formy dostawy oraz miejsca dostawy.

 2. Czas realizacji ZAMÓWIENIA (przygotowanie TOWARÓW do wysyłki lub odbioru) następuje w terminie wskazanym w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA. W przypadku braku wskazania terminu, termin realizacji ZAMÓWIEŃ co do zasady wynosi:

 1. w przypadku płatności za pobraniem - do 3 dni roboczych od dnia Potwierdzenia ZAMÓWIENIA,

 2. w przypadku przedpłaty – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek SPRZEDAWCY,

z zastrzeżeniem pkt. VII. 3 OWU.

Do ww. terminów realizacji ZAMÓWIENIA nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA wysłał KUPUJĄCEMU POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji ZAMÓWIENIA w powyższych terminach, SPRZEDAWCA poinformuje o tym KUPUJĄCEGO, mailowo lub telefonicznie, wskazując możliwy termin realizacji ZAMÓWIENIA. W takim przypadku KUPUJĄCY według swojego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji ZAMÓWIENIA albo anulować ZAMÓWIENIE lub jego część w terminie 2 Dni Roboczych, pod rygorem realizacji ZAMÓWIENIA w terminie zmienionym przez SPRZEDAWCĘ. Anulowanie ZAMÓWIENIA lub części ZAMÓWIENIA jest jednoznaczne z odstąpieniem od UMOWY lub jej części i powinno zostać wysłane do SPRZEDAWCY na adres elektroniczny: zamowienia@tulplast.pl. .

 1. DOSTAWY

 1. W przypadku żądania ubezpieczenia TOWARÓW na czas przewozu lub przesyłki, koszty ubezpieczenia ponosi KUPUJĄCY.

 2. Możliwe formy dostawy TOWARÓW:

 1. KUPUJĄCY dokonuje odbioru TOWARÓW z magazynu/siedziby SPRZEDAWCY własnym transportem w dni robocze, w godzinach pracy SPRZEDAWCY, po wcześniejszym potwierdzeniu przygotowania TOWARÓW do odbioru;

 2. SPRZEDAWCA organizuje transport TOWARÓW na koszt KUPUJĄCEGO;

 3. dostawa na koszt KUPUJĄCEGO.

 1. W przypadku ustalenia przez STRONY innej formy dostawy TOWARÓW aniżeli odbiór TOWARÓW z magazynu/siedziby SPRZEDAWCY przez KUPUJĄCEGO własnym transportem, koszty dostawy TOWARÓW na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO w ZAMÓWIENIU, STRONY ustalą indywidualnie.

 2. W przypadku przesyłania KUPUJĄCEMU TOWARÓW za pośrednictwem przewoźnika, odpowiedzialność przewoźnika za TOWARY rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez SPRZEDAWCĘ przesyłki z TOWAREM do przewozu. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie TOWARÓW, zwłaszcza w przypadku, gdy KUPUJĄCY nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze TOWARÓW i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu TOWARÓW powstałe z winy przewoźnika.

 3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY dokonuje odbioru TOWARÓW z magazynu SPRZEDAWCY własnym transportem, odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę TOWARÓW przechodzi na KUPUJĄCEGO w dacie wydania TOWARÓW z magazynu SPRZEDAWCY.

 4. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między STRONAMI, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

 5. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru TOWARÓW przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAWCA może wyznaczyć KUPUJĄCEMU dodatkowy terminu do odbioru TOWARÓW. W przypadku zaniechania odbioru TOWARÓW przez KUPUJĄCEGO w dodatkowym terminie wyznaczonym przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA może odstąpić od UMOWY. Oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY może zostać z złożone przez SPRZEDAWCĘ w terminie 90 dni, liczonych od dnia pierwotnie planowanej dostawy TOWARÓW.

 6. Odstąpienie od UMOWY, o którym mowa powyżej następuje przez złożenie we wskazanych terminach, na adres korespondencyjny lub mailowy KUPUJĄCEGO, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku UMOWA uważana będzie za niezawartą. Strony obowiązane są niezwłocznie zwrócić sobie wszystko, co świadczyły na podstawie UMOWY.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY może zostać obciążony wobec SPRZEDAWCY karą umowną w wysokości obliczonej jako równowartość 100% (sto procent) ceny brutto TOWARÓW objętych niewykonanym przez KUPUJĄCEGO ZAMÓWIENIEM.

 8. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez SPRZEDAWCĘ odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określoną w pkt 9 powyżej.

 1. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW

 1. Opisy TOWARÓW i jego podstawowych właściwości znajdują się w na dotyczącej danego TOWARU podstronie www.tulplast.pl, dalej jako „OPIS”.

 2. KUPUJĄCY może uzyskać szczegółowe informacje odnośnie TOWARÓW kontaktując się ze SPRZEDAWCĄ, dalej jako „INFORMACJA”.

 3. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż SPRZEDAWCA nie zapewnia posiadania przez TOWARY danych właściwości, jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane w ich OPISIE lub INFORMACJI.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż TOWARY, o ile co innego nie wynika z ich OPISU lub INFORMACJI, nie są przeznaczone do użycia w warunkach ekstremalnych.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż TOWARY, o ile co innego nie wynika z OPISU lub INFORMACJI, nie są przeznaczone do użycia na zewnątrz.

 6. Zakup TOWARÓW o innych parametrach lub właściwościach niż wskazane w OPISIE lub w INFORMACJI jest możliwy jedynie w drodze dodatkowej umowy zawieranej odrębnie ze SPRZEDAWCĄ.

 7. W przypadku zamówienia specjalnego, wymagającego poniesienia przez SPRZEDAWCĘ dodatkowych nakładów, w szczególności wytworzenia formy, bądź zakupu maszyn, KUPUJĄCY zobowiązany jest do zamówienia określonej przez STRONY minimalnej ilości TOWARÓW, bądź pokrycia dodatkowych kosztów związanych z ZAMÓWIENIEM, wyszczególnionych szczegółowo w OFERCIE.

 1. GWARANCJA

 1. SPRZEDAWCA udziela na TOWARY gwarancji.

 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty wydania TOWARÓW, chyba, że STRONY uzgodnią inaczej.

 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowych warunkach.

 4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się względem KUPUJĄCEGO, wedle swego wyboru, do usunięcia niezgodności TOWARÓW z UMOWĄ lub do dostarczenia TOWARÓW zgodnych z UMOWĄ

 5. SPRZEDAWCA odpowiada tylko za brak zgodności TOWARÓW z UMOWĄ, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z TOWARÓW. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z TOWARÓW, uważa się normalne korzystanie z TOWARÓW zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi przez SPRZEDAWCĘ w instrukcji dołączonej do TOWARÓW a także w rozdziale VIII OWS.

 6. Gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń lub zniszczeń TOWARÓW, jeżeli nastąpiły one w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania,

 2. TOWARÓW, które choćby częściowo, zostały wytworzone z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez KUPUJĄCEGO,

 3. uszkodzeń następujących w wyniku normalnego zużycia TOWARÓW lub SIŁY WYŻSZEJ,

 4. naprawy/wymiany TOWARÓW na nowe, w przypadku gdy na TOWARACH dokonano naprawy lub modyfikacji przez podmiot inny niż SPRZEDAWCA, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą SPRZEDAWCY.

 1. W celu skorzystania z gwarancji KUPUJĄCY zobowiązany jest do zawiadomienia SPRZEDAWCY o braku zgodności TOWARÓW z UMOWĄ w ciągu 7 dni od ujawnienia się braku zgodności TOWARÓW z UMOWĄ, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

 2. Reklamacje z tytułu gwarancji należy przesyłać na adres SPRZEDAWCY: Tulplast Socha spółka komandytowa, ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo, lub na adres e-mail:reklamacje@tulplast.pl.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia braku zgodności TOWARÓW z UMOWĄ równocześnie ze złożeniem zgłoszenia barku zgodności TOWARU z UMOWĄ należy dostarczyć reklamowane TOWARY na adres SPRZEDAWCY.

 4. SPRZEDAWCA ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego KUPUJĄCY informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Rysunki, dokumentacja i informacje natury technicznej dostarczone KUPUJĄCEMU wraz z TOWARAMI, pozostają własnością SPRZEDAWCY i nie mogą bez jego zgody być wykorzystywane do innych celów niż te, do których zostały dostarczone, wliczając w to kopiowanie i reprodukowanie. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAWCY karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa SPRZEDAWCY do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych KUPUJĄCYCH i danych osobowych przedstawicieli KUPUJĄCYCH jest Tulplast Socha sp. k. z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ul. Wiosennej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963210, NIP: 7773015295, REGON: 300664890.

 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe KUPUJĄCYCH: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

 3. Podanie przez KUPUJĄCEGO danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji UMOWY.

 4. Dane osobowe KUPUJĄCYCH i dane osobowe przedstawicieli KUPUJĄCYCH będą przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celach: realizacji zawartej UMOWY, w szczególności operacyjnej realizacji ZAMÓWIEŃ, wysyłki lub dostarczenia zamówionych TOWARÓW, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, skutecznego zawarcia UMOWY oraz jej udokumentowania i rozliczenia na podstawie stosownych przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, rachunkowego oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPRZEDAWCY jako na administratorze danych, kontaktowania się z KUPUJĄCYM lub przedstawicielem KUPUJĄCEGO, w szczególności w celu związanym wykonaniem UMOWY.

 5. W stosownych przypadkach SPRZEDAWCA może przekazywać dane KUPUJĄCYCH oraz ich przedstawicieli:

 1. Dane osobowe KUPUJĄCYCH i ich przedstawicieli będą przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ przez okres niezbędny do realizacji UMOWY, a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

 2. Dane, które SPRZEDAWCA przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będzie przetwarzać do momentu wniesienia przez KUPUJACEGO lub jego przedstawicieli ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

 3. Dane osobowe KUPUJĄCYCH i przedstawicieli KUPUJĄCYCH będą przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ przez okres niezbędny do realizacji UMOWY oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Każdy KUPUJĄCY lub przedstawiciel KUPUJĄCEGO, który przekazał SPRZEDAWCY swoje dane osobowe, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

 2. w sytuacjach, gdy SPRZEDAWCA przetwarza dane KUPUJĄCEGO lub przedstawicieli KUPUJĄCEGO na podstawie, prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego prawnie uzasadnionym interesie SPRZEDAWCY z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją KUPUJĄCEGO lub przedstawicieli KUPUJĄCEGO. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń KUPUJĄCEGO lub przedstawicieli KUPUJĄCEGO.

 4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy KUPUJĄCY lub przedstawiciel KUPUJĄCEGO uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Swoje uprawnienia KUPUJĄCY lub przedstawiciel KUPUJĄCEGO zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: sklep@tulplast.pl. Dane osobowe KUPUJĄCYCH i przedstawicieli KUPUJĄCYCH nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY w przypadku, gdy jest ono wynikiem działania SIŁY WYŻSZEJ. W przypadku powstania zdarzenia spowodowanego SIŁĄ WYŻSZĄ SPRZEDAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia KUPUJĄCEGO w celu podjęcia wspólnej decyzji co do dalszej realizacji UMOWY.

 2. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez KUPUJĄCEGO.

 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA spowodowane okolicznościami dotyczącymi kontrahentów SPRZEDAWCY (w szczególności, dostawców, przewoźników, spedytorów) lub okolicznościami, za które odpowiada KUPUJĄCY. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin realizacji ZAMÓWIENIA zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności.

 4. W odniesieniu do KUPUJĄCEGO, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu zgodności TOWARU z Umową za TOWAR zostaje wyłączona .

 5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko KUPUJĄCEMU z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAWCĘ TOWAREM lub z produktami, do których wytworzenia użyto TOWARÓW sprzedanych KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAWCĘ, KUPUJĄCY powinien o tym natychmiast powiadomić SPRZEDAWCĘ umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności SPRZEDAWCY związanej z owymi roszczeniami.

 6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za użycie TOWARÓW niezgodnie z ich przeznaczeniem lub właściwościami, a także za konsekwencje braku właściwości, których posiadania przez TOWARY nie zapewnił zgodnie z rozdziałem IX OWU.

 7. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez KUPUJĄCEGO lub dalszego użytkownika zasad bezpieczeństwa wymaganych przy czynnościach danego rodzaju, a także montaż lub użytkowanie TOWARÓW albo postępowanie z nim niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 1. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją UMOWY rozwiązywane będą polubownie a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu przez jedną ze STRONY, rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

 1. OBOWIĄZYWANIE OWU

 1. OWU wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i mają zastosowanie do UMÓW zawartych po tej dacie.

 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWU, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian OWU na stronie internetowej www.tulplast.pl oraz udostępnienie w siedzibie SPRZEDAWCY.