Zwroty i reklamacje

Pełna treść dostępna w regulaminie zakupów.

(...)

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
12.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość poprzez złożenie Zamówienia, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod linkiem https://tulplast.pl/files/Tulplast_formularz_odstapienia.pdf, jak również dostępnego w stopce  strony internetowej www.tulplast.pl) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik, a jeśli Towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z  rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
12.2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Tulplast Socha sp. k., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
12.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta  odstąpieniu od umowy. 
12.4. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
12.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.6.  Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar na adres: TULPLAST Socha sp. k., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
12.7. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie będzie mógł zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1000 zł netto. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z Ustawą.
12.8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany 
w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
12.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
12.10. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest możliwy do pobrania w stopce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

13. RĘKOJMIA
13.1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 
13.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
13.3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient będący Konsumentem może:
a. żądać obniżenia ceny albo 
b. odstąpić od umowy, 
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
13.4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13.5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
13.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13.7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, o którym mowa w pkt. 13.6 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
13.8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Towaru lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji.
13.9. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą –– z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.   

 

(...)
 

15. GWARANCJA
15.1. Sprzedający udziela na Towary gwarancji. 
15.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty wydania Towarów, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. 
15.3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowych warunkach.
15.4. Sprzedający zobowiązuje się względem Klienta, wedle swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towarów lub do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
15.5. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towarów. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towarów, uważa się normalne korzystanie z Towarów zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi przez Sprzedającego w instrukcji dołączonej do Towarów a także w rozdziale 14 Regulaminu.
15.6. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń lub zniszczeń Towarów, jeżeli nastąpiły one w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, 
b) Towarów, które choćby częściowo, zostały wytworzone z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Klienta,
c) uszkodzeń następujących w wyniku normalnego zużycia Towarów lub siły wyższej,
d) naprawy/wymiany Towarów na nowe, w przypadku gdy na Towarach dokonano naprawy lub modyfikacji przez podmiot inny niż  Sprzedający, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego.

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies do personalizacji treści i analizy ruchu na stronie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej: Polityka prywatności