REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TULPLAST

1. DEFINICJE
1.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, na podany adres za pośrednictwem Przewoźnika, Towarów określonych w Zamówieniu,
b) Dzień Roboczy – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
c) Godzina Robocza - godzina zegarowa przypadająca w Dni Robocze między godziną 8:00 -16:00,
d) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia,
e) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.),
f) Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
g) Konto Klienta – część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie,
h) Towary – rzecz lub rzeczy ruchome, które Klient może Zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego,
i) Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj.:
i. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
j) Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
k) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
l) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie Internetowym; poprzez Rejestrację dochodzi do zawarcia umowy prowadzenia Konta Klienta pomiędzy Klientem a Sprzedającym,
m) Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.tulpast.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i ich dostępności oraz zamówić (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) Towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego,
n) Sprzedający – TULPLAST Socha sp. k. z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ul. Wiosennej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963210, NIP: 7773015295, REGON: 300664890, nr tel. 61 8157 016 lub 61 8157 017, e-mail:martasmiglewska@tulplast.pl, strona internetowa: www.tulplast.pl,
o) Strona – zarówno Sprzedający jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”,
p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
q) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające treści przewidziane w pkt. 5.2 i 5.3 Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego pod adresem: www.tulplast.pl.
2.2. Sklep Internetowy, w ramach funkcjonowania na Stronie Internetowej, jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów).
2.3. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie będące ofertą kupna na wybrane Towary i w konsekwencji zawrzeć Umowę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w Sklepie Internetowym:
a) bez konieczności Rejestracji Konta Klienta, jako „Gość”,
b) po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Klienta.
2.4. Umowa Sprzedaży Towarów zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5.8 Regulaminu.
2.5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
a) zapoznania się z Regulaminem po jego otrzymaniu w wiadomości mailowej, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu,
b) przestrzegania postanowień Regulaminu,
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
f) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
g) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
h) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedającemu lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
2.6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
2.7. Klient otrzymuje Regulamin:
a) wraz z elektronicznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.6 Regulaminu,
b) Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie Internetowej, jak również pobrać, sporządzić jego wydruk, a także na każde żądanie Klienta Regulamin może być mu dostarczany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
2.8. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, tj. złożenia oferty kupna.

3. WARUNKI TECHNICZNE
3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
a) aktualne wersje przeglądarek: Mozilla FireFox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11,
b) włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
d) strona Internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3.2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Klienta nie zostaną spełnione, Sprzedający poinformuje o tym Klienta odrębnym komunikatem po wejściu na Stronę Internetową, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
3.3. W celu złożenia Zamówienia oraz korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z usług Sklepu Internetowego należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.
3.5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć www wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Klient połączył się z danym serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Klienta przeglądarka oraz system operacyjny itp.

4. KONTO KLIENTA
4.1. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po Rejestracji.
4.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w pkt. 5.1 Regulaminu.
4.3. Klient może dokonać Rejestracji podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
4.4. W ramach Rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki Towarów oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia a także wybiera hasło. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
4.5. Loginem Klienta w Sklepie Internetowym jest e-mail.
4.6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
4.7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument może złożyć oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza dostępnego w stopce strony internetowej www.tulplast.pl). Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: TULPLAST Socha sp. k. , 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
4.8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
4.9. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedającego, drogą elektroniczną na adres martasmiglewska@tulplast.pl, stosownego oświadczenia woli, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.
5. ZAMÓWIENIE
5.1. Klient może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej:
a) bez konieczności Rejestracji Konta Klienta, jako „Gość”,
b) po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Klienta.
5.2. Zamówienie Towarów zostanie zrealizowane, po wybraniu przez Klienta Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego, określenia ich ilości, wyboru formy płatności i sposobu Dostawy. Zamówienie, jeżeli Klient nie dokonał Rejestracji, powinno również zawierać: e-mail, imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy i NIP oraz adres dostawy.
5.3. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz jej przesłania w formie elektronicznej przez Sprzedającego.
5.4. Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie powiadomień związanych z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
5.5. Przy wypełnianiu formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej Klient winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedającemu wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
5.6. Na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia (oferty kupna), system komputerowy Sprzedającego automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia, które następnie wraz z  załącznikiem w postaci Regulaminu wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta.
5.7. Otrzymane przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia (oferty kupna) o którym mowa w pkt 5.6 Regulaminu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia umowy.
5.8. Następnie Sprzedający weryfikuje czy Zamówienie zawiera wszelkie niezbędne do jego realizacji dane, sprawdza dostępność zamówionych Towarów i kiedy są dostępne wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia, szczegółowo określające przedmiot Zamówienia Klienta, sposób dostawy i płatności. Z chwilą otrzymania niniejszej wiadomości, dochodzi do zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży zamówionych Towarów ze Sprzedającym.   
5.9. W przypadku niedostępności zamówionych Towarów lub części zamówionych Towarów przez Klienta, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji – tj. realizacji częściowej Zamówienia lub anulowaniu całości Zamówienia, o czym poinformuje Sprzedającego wysyłając wiadomość mailową na adres:martasmiglewska@tulplast.pl. Brak potwierdzenia przez Klienta pisemnie lub mailowo, częściowej realizacji Zamówienia bądź brak anulowania Zamówienia w terminie 24 h od chwili otrzymania od Sprzedającego informacji o stanie Zamówienia, powoduje iż Sprzedający może anulować Zamówienie, wysyłając oświadczenie na podany adres mailowy Klienta.
5.10. Potwierdzenie przez Klienta częściowej realizacji Zamówienia powoduje, że dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym Sprzedający poinformuje Klienta w wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt. 5.8 Regulaminu.  
5.11. Informacja o dostępności Towarów jest każdorazowo podawana przy Towarach lub w trakcie kontaktu z Klientem, po uprzednim zapytaniu o dostępność Towarów.
5.12. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz formularza rejestracji Konta Klienta (jeżeli Klient podczas dokonywania zamówienia zdecydował się na założenie Konta Klienta), Klient potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a także, iż akceptuje ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
5.13. W podsumowaniu złożenia Zamówienia lub Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedającemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
5.14. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
6.1. Klient może anulować Zamówienie do czasu otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 5.8 Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym – telefonicznie: 61 8157 016 lub 61 8157 017,  +48 696 172 856 lub +48 696 172 867 lub mailowo na adres: martasmiglewska@tulplast.pl
6.2. Anulowanie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia. .

7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
7.1. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia oraz czas Dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji Dostawy oraz miejsca Dostawy.
7.2. Czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki lub odbioru) następuje w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku braku wskazania terminu, termin realizacji Zamówień co do zasady wynosi:
a) w przypadku płatności za pobraniem - do 3 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.8. Regulaminu,
b) w przypadku przedpłaty – do 3 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek Sprzedającego,
 z zastrzeżeniem pkt.7.3. Regulaminu.
Do ww. terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia.
7.3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w powyższych terminach, Sprzedający poinformuje o tym Klienta wskazując możliwy termin realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klient według swojego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji Zamówienia albo anulować Zamówienie lub jego część (odstąpić od Umowy Sprzedaży lub jej części), wysyłając oświadczenie na adres mailowy Sprzedającego martasmiglewska@tulplast.pl., w terminie 2 Dni Roboczych, pod rygorem realizacji Zamówienia w terminie zmienionym przez Sprzedającego.
7.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Towarów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

8. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
8.1. Ceny podawane przy opisach poszczególnych Towarów są wyrażone:
a) w polskiej wersji językowej Sklepu Internetowego w złotych polskich, 
b) w pozostałych wersjach językowych Sklepu Internetowego w euro.
8.2. Ceny przy poszczególnych towarach są wyrażone w netto, po dodaniu produktów do koszyka naliczany jest podatek VAT.
8.3. Ceny Towarów nie obejmują zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy. Zmiana ceny Towarów następuje poprzez publikację nowych ofert cenowych na Stronie Internetowej i wiąże Strony od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
8.4. Sprzedający, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia (oferty kupna), informuje Klienta o łącznej cenie Towarów, możliwych opcjach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy.
8.5. Podczas składania Zamówienia Sprzedający informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności:
a) przy odbiorze (za pobraniem), tj. zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika bądź Sprzedającego przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedającego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy  wartość zakupionych Towarów wyniesie ponad 15.000 zł,
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
TULPLAST Socha sp. k.
62-021 Paczkowo
ul. Wiosenna 27
mBank: 28 1140 1124 0000 2700 8700 1001 .
8.6. Termin płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, wynosi:
a) w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, niezwłocznie nie później niż w terminie 48 Godzin Roboczych od dokonania Zamówienia,
b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze (za pobraniem) w momencie odbioru zamówionych Towarów.
O terminie płatności, Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w pkt. 5.8 Regulaminu.
8.7. Strony mogą indywidualnie ustalić wydłużony termin płatności za zamówione Towary. Zmiana terminu płatności wymaga każdorazowo, wyraźnego potwierdzenia Sprzedającego złożonego na piśmie lub w oświadczeniu złożonym w formie elektronicznej.
8.8. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt 8.6 Regulaminu lub w terminie ustalonym indywidulanie zgodnie z pkt 8.7 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail lub adres do doręczeń) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
8.9. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Towarem.
8.10. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży w formie elektronicznej w formacie PDF, w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedającego o jego przesłanie w formie elektronicznej, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: martasmiglewska@tulplast.pl. Sprzedający przesyła dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.

9. DOSTAWA
9.1. Zamówione Towary:
a) zostaną dostarczone przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres lub
b) będą możliwe do odbioru osobistego w siedzibie/magazynie Sprzedającego, w Dni Robocze, w Godzinach Roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu przygotowania Towarów do odbioru.
9.2. O wysłaniu zamówionych Towarów Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej, zawierającej informacje o: adresie dostawy, danych Przewoźnika, numerze przesyłki, numerze faktury VAT jeśli została wystawiona.
9.3. Przewidywany czas Dostawy Towarów przez Przewoźnika wynosi co do zasady do 2 Dni Roboczych od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego. Czas Dostawy uzależniony jest jednak od wagi i rozmiarów przesyłki. W przypadku Dostawy za granicę, przewidywany czas Dostawy podawany jest indywidualnie.  Szczegółowe warunki Dostawy Towarów przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.
9.4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towarów przez Klienta, Sprzedający może wyznaczyć Klientowi dodatkowy terminu do odbioru Towarów. W przypadku zaniechania odbioru Towarów przez Klienta, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać z złożone przez Sprzedającego w terminie 30 dni, liczonych od dnia pierwotnie planowanej Dostawy Towarów.
9.5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej następuje przez złożenie we wskazanych terminach, na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą. Strony obowiązane są niezwłocznie zwrócić sobie wszystko, co świadczyły na podstawie Umowy Sprzedaży.

10. KOSZTY DOSTAWY
10.1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
10.2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Towarów oraz widoczna jest podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
10.3. Opłata za Dostawę Towarów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi
i rozmiarów zamawianych Towarów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Towarów przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Towarów.
10.4. W przypadku wysyłki Towarów za granicę, wysokość kosztów Dostawy podawana jest indywidualnie.
10.5. Wszelkie koszty związane z wysyłką Towarów za granicę  (w tym cła, akcyzy itd.) ponosi Klient.

11. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
11.1. W momencie odbioru Towarów wysłanych pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania,
w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Towarów jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedającego.
11.2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności Przewoźnika zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranych Towarów wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
11.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonych Towarów, zaleca się, w obecności Przewoźnika, spisać protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towarów i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać w terminie 7 dni liczonych od dnia Dostawy, do Sprzedającego na adres do korespondencji: TULPLAST Socha sp. k. , 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@tulplast.pl. Do protokołu zaleca się dołączenie dokumentacji zdjęciowej dostrzeżonych wad  Towarów lub uszkodzeń opakowania.
11.4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Towarów na podstawie obowiązujących przepisów.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
12.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość poprzez złożenie Zamówienia, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod linkiem https://tulplast.pl/files/Tulplast_formularz_odstapienia.pdf, jak również dostępnego w stopce  strony internetowej www.tulplast.pl) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik, a jeśli Towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z  rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
12.2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:TULPLAST Socha sp. k. , 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
12.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta  odstąpieniu od umowy.
12.4. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
12.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.6.  Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar na adres: TULPLAST Socha sp. k., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
12.7. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie będzie mógł zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1000 zł netto. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z Ustawą.
12.8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany
w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
12.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
12.10. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest możliwy do pobrania w stopce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

13. RĘKOJMIA
13.1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
13.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
13.3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient będący Konsumentem może:
a. żądać obniżenia ceny albo
b. odstąpić od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
13.4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13.5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
13.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13.7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, o którym mowa w pkt. 13.6 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
13.8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Towaru lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji.
13.9. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą –– z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.   

14. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW
14.1. Opisy Towarów i jego podstawowych właściwości znajdują się na dotyczącej danego Towaru podstronie Sklepu Internetowego, dalej jako „Opis”.
14.2. Klient może uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie Towarów kontaktując się ze Sprzedającym, dalej jako „Informacja”.
14.3. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Sprzedający nie zapewnia posiadania przez Towary danych właściwości, jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane w ich Opisie lub Informacji.
14.4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż Towary, o ile co innego nie wynika z ich Opisu lub Informacji, nie są przeznaczone do użycia w warunkach ekstremalnych.
14.5. Zakup Towarów o innych parametrach lub właściwościach niż wskazane w Opisie lub w Informacji jest możliwy jedynie w drodze dodatkowej umowy zawieranej odrębnie ze Sprzedającym.

15. GWARANCJA
15.1. Sprzedający udziela na Towary gwarancji.
15.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty wydania Towarów, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
15.3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowych warunkach.
15.4. Sprzedający zobowiązuje się względem Klienta, wedle swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towarów lub do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
15.5. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towarów. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towarów, uważa się normalne korzystanie z Towarów zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi przez Sprzedającego w instrukcji dołączonej do Towarów a także w rozdziale 14 Regulaminu.
15.6. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń lub zniszczeń Towarów, jeżeli nastąpiły one w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania,
b) Towarów, które choćby częściowo, zostały wytworzone z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Klienta,
c) uszkodzeń następujących w wyniku normalnego zużycia Towarów lub siły wyższej,
d) naprawy/wymiany Towarów na nowe, w przypadku gdy na Towarach dokonano naprawy lub modyfikacji przez podmiot inny niż  Sprzedający, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego.

16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
16.1. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: TULPLAST Socha sp. k., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
16.2. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:
a) imię i nazwisko bądź firmę Klienta,
b) nazwę Towarów,
c) datę nabycia Towarów,
d) szczegółowy opis wady Towarów lub ich zdjęcia,
e) chwilę powstania wady.
16.3. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
16.4. Zaleca się również dołączenie do zgłoszenia wady, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
16.5. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Towarów równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowane Towary na adres Sprzedającego.
16.6. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
16.7. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamacje w związku z korzystaniem z usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki newslettera, formularza kontaktowego lub zapytania ofertowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedający, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

17. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
17.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
17.2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) z wnioskiem
o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
17.3. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
17.4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedającym jest a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu,  www.poznan.wiih.gov.pl., z którym można się w tym celu kontaktować pod adresem al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub drogą elektroniczną pod adresem adr@poznan.wiih.gov.pl, lub też b) inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Klient ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci).

18. DANE OSOBOWE
18.1. W Sklepie Internetowym przetwarzane są dane osobowe:
a) Klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
b) osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
c) osób, które zarejestrowały Konto Klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
d) odbiorców newslettera (e-mail, numer telefonu),
e) osób kontaktujących się ze Sprzedającym (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
f) osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt. 19.13 Regulaminu (imię, nazwisko lub firma i NIP, adres dostawy, e-mail, numer telefonu).
dalej jako „Dane Osobowe”.
18.2. Administratorem Danych Osobowych jest TULPLAST Socha sp. k. z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ul. Wiosennej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963210 NIP: 7773015295, REGON: 300664890.
18.3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, np. Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym (prowadzenie Konta Klienta czy zapis do newslettera). Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie.
18.4. O ile Klient wyrazi na to zgodę, podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych Towarów i usług Sprzedającego. Zgoda Klienta może być cofnięta w każdym czasie.
18.5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego w celach: realizacji zawartych Umów Sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji Zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi, dochodzenia należności, marketingu bezpośredniego własnych Towarów i usług, wysyłki newslettera, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
egzekwowania przestrzegania Regulaminu a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.
18.6. Dane osobowe osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu i realizacji zawartych Umów Sprzedaży.
18.7. Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Klienta będą przetwarzane w celach: zarejestrowania Konta Klienta i jego prowadzenia, realizacji zawartych Umów Sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji Zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi, dochodzenia należności, marketingu bezpośredniego własnych usług, wysyłki newslettera, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń Klienta, w tym reklam, we właściwościach Sklepu, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów, kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.
18.8. Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane w celu w celu marketingu bezpośredniego Towarów i usług Spółki,
18.9. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Sprzedającym będą przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących Towarów i usług Sprzedającego zgodnie z treścią zapytania.
18.10. Dane osobowe osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe zgodnie z pkt 19.3 Regulaminu będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytanie, przygotowania oferty sprzedaży Towarów, doprecyzowania informacji niezbędnych do przygotowania oferty sprzedaży Towarów, kontaktu z Klientem.
18.11. Dane Osobowe Klientów mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania, np. przewoźnikom, firmom logistycznym, spedycyjnym czy świadczącym usługi informatyczne związane z oprogramowaniem Sklepu Internetowego.
18.12. Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni Towarów i usług Sprzedającego, np. odbiorców newslettera mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej np. Fresh Mail.
18.13. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki newslettera, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz zapytania ofertowe  oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa (wynikającymi np. z przedawnienia roszczeń).
18.14. Każda osoba, który przekazała Sprzedającemu swoje Dane Osobowe:
a) ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia,
b) ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,
c) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,
d) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
e) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych..
18.15. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy. Sprzedający jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Sprzedającego w celu identyfikacji użytkownika/Klienta.
18.16. Dane Osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
18.17. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
18.18. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

19. USŁUGI NIEODPŁATNE
19.1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
d) Zapytanie ofertowe;
19.2. Usługi wskazane w pkt 19.1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
19.3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
19.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedającego za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.tulplast.pl.
19.5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
19.6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
19.7. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji Konta Klienta lub złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza, zaznaczyć odpowiednie pola w formularzu w celu subskrypcji usługi Newsletter, tj.
a) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych własnych Towarów i usług TULPLAST Socha sp. k.
, obecnie i w przyszłości,
b) zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail i numer telefonu (tj. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe), informacji handlowych wysyłanych przez TULPLAST Socha sp. k., w celu marketingu bezpośredniego,
c)  zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności, Towarów i usług TULPLAST Socha sp. k., drogą elektroniczną, na podany adres e-mail lub numer telefonu.
19.8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
19.9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
19.10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości mailowej, zawierającej w swojej treści newsletter.
19.11. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
19.12. Usługa zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem przycisku „Dodaj do zapytania” umożliwiająca skierowanie do Sprzedającego zapytania w przedmiocie przygotowania oferty dotyczącej zamówienia dużej ilości Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży Towarów na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu dostawy, innego niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie Internetowym.
19.13. Do złożenia zapytania ofertowego wymagane jest podanie przez Klienta:
a) e-mail
b) imię, nazwisko lub nazwa firmy i NIP
c) adres,
d) numer telefonu,
19.14. Na skutek złożenia przez Klienta zapytania ofertowego, system komputerowy Sprzedającego automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia zapytania ofertowego, które następnie wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość zawiera informacje o:
a) nazwach i typach produktów dodanych do zapytania ofertowego,
b) dane kontaktowe do Klienta i firmy Tulplast.
19.15. Po przesłaniu wiadomości, o której mowa w pkt. 19.14, Sprzedawca może również skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu doprecyzowania szczegółów oferty.
19.16. Po złożonym zapytaniu ofertowym oraz wymianie informacji na podstawie pkt. 19.16 powyżej, Sprzedający przygotuje dla Klienta ofertę sprzedaży Towarów, którą prześle na podany przez niego adres e-mail w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia zapytania ofertowego.
19.17. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
20.2. Wszystkie wymienione Towary w Sklepie Internetowym oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
20.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r, poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Towarów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
20.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
20.5. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej
na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą
w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
20.6. W przypadku, gdy Klient który posiada Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu, skutkuje rozwiązaniem umowy prowadzenia Konta Klienta.
20.7. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies do personalizacji treści i analizy ruchu na stronie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej: Polityka prywatności