Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w dniach 22.07–16.08.2024 r, w zakładzie produkcyjnym firmy Tulplast odbywać się będzie przerwa urlopowa. Jednocześnie informujemy, że dział sprzedaży i obsługi klienta będzie pracował w standardowym trybie. Zamówienia realizowane będą z naszych stanów magazynowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TULPLAST obowiązujący od dnia 12.12.2022 r.  (wersja do pobrania PDF - pobierz)

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TULPLAST obowiązujący do dnia 11.12.2022 r.  (wersja do pobrania PDF - pobierz)

 

Wersja tekstowa: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TULPLAST obowiązujący od dnia 12.12.2022 r. 
    1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady zawierania Umów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.tulplast.pl przez spółkę działającą pod firmą Tulplast Socha spółka komandytowa z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ul. Wiosennej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000963210, NIP: 7773015295, REGON: 300664890, BDO: 000009360.
    2. Regulamin znajduje zastosowanie do każdego Zamówienia i Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.tulplast.pl w języku polskim, angielskim i niemieckim. Do Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w zwykłej formie pisemnej Regulamin znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w tej Umowie Sprzedaży. Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 23.1 Regulaminu. 
    3. DEFINICJE
        3.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
    a) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, na podany adres za pośrednictwem Przewoźnika, Towarów określonych w Zamówieniu;
    b) Dzień Roboczy – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
    c) Godzina Robocza – godzina zegarowa przypadająca w Dni Robocze między godziną 8:00 -16:00;
    d) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedającego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.tulplast.pl lub korzysta z usług nieodpłatnych Sklepu Internetowego, o których mowa w rozdziale 23 Regulaminu;
    e) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 z dnia 2022.06.29 ze zm.);
    f) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    g) Konto Klienta – oznaczony loginem i hasłem zbiór danych identyfikujących Klienta oraz ustawień technicznych utworzonych dla Klienta na jego wniosek w ramach Sklepu Internetowego, w ramach którego Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;
    h) Newsletter – usługa, polegająca na wysłaniu wiadomości w formie elektronicznej zawierająca informację o nowych Towarach i usługach znajdujących się w ofercie Sprzedającego;
    i) Polityka Prywatności – informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta dostępna pod adresem: https://www.tulplast.pl/polityka-prywatności oraz w stopce Strony Internetowej;
    j) Prowadzenie Konta Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiająca modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz sprawdzanie historii Zamówień już zrealizowanych;
    k) Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj.: DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Fedex Express Polska sp. z o. o.;
    l) Prawa Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z dnia 2020.02.21 ze zm.);
    m) Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    n) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania i wykonywania Umów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03 ze zm.);
    o) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie Internetowym; poprzez Rejestrację dochodzi do zawarcia umowy o Prowadzenie Konta Klienta pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
    p) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną:  www.tulpast.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i ich dostępności oraz dokonać Zamówienia (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) na Towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego;
    q) Sprzedający – Tulplast Socha spółka komandytowa z siedzibą w Paczkowie (62-021) pod adresem: ul. Wiosenna 27, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000963210, NIP: 7773015295, REGON: 300664890, nr tel. 61 8157 016 lub 61 8157 017, e-mail: martasmiglewska@tulplast.pl, Strona Internetowa: https://www.tulplast.pl;
    r) Strona – zarówno Sprzedający jak i Klient (łącznie zwani „Stronami”);
    s) Strona Internetowa – serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem: https://www.tulplast.pl;
    t) Towary – rzecz lub rzeczy ruchome, które Klient może Zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego;
    u) Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które udostępniane są nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Strony Internetowej lub poczty elektronicznej, o których mowa w pkt 23.1 lit. a Regulaminu (Newsletter) ; 
    v) Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, o której mowa w pkt 23.1 lit. b. Regulaminu (Prowadzenie Konta Klienta);
    w) Umowa – Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 23.1 Regulaminu;
    x) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
    y) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające treści przewidziane w pkt 8.2 Regulaminu;
    z) Zapytanie ofertowe - funkcja dostępna na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem przycisku „Dodaj do zapytania” umożliwiająca skierowanie do Sprzedającego zapytania w przedmiocie przygotowania oferty dotyczącej zamówienia dużej ilości Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży Towarów na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu dostawy, innego niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie Internetowym.
    4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
        4.1. Sklep Internetowy, w ramach funkcjonowania na Stronie Internetowej, jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów).
        4.2. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie będące ofertą kupna na wybrane Towary i w konsekwencji zawrzeć Umowę Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w Sklepie Internetowym:
a) bez konieczności Rejestracji Konta Klienta jako „Gość”,
b) po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Klienta.
        4.3. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt 8.8 Regulaminu.
        4.4. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Strony Internetowej nawet jeżeli nie dokonano Rejestracji.
    5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
        5.1. Sprzedający sprzedaje, a Klient kupuje Towary z obowiązkiem zapłaty, na zasadach określonych w Regulaminie. 
        5.2. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Stronie Internetowej.
        5.3. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
    a) zapoznania się z Regulaminem po jego otrzymaniu w wiadomości mailowej, o której mowa w pkt 8.6 Regulaminu,
    b) przestrzegania postanowień Regulaminu,
    c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
    e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
    f) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
    g) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
    h) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedającemu lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
        5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacja? Sklepu Internetowego.
        5.5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
        5.6. Klient otrzymuje Regulamin:
    a) wraz z elektronicznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.6 Regulaminu,
    b) Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku: https://www.tulplast.pl/regulamin), który jest zamieszczony na Stronie Internetowej, jak również pobrać, sporządzić jego wydruk, a także na każde żądanie Klienta Regulamin może być mu dostarczany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. na podany adres e-mail).
        5.7. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, tj. złożenia oferty kupna.
    6. WARUNKI TECHNICZNE
        6.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne, tj. przy pomocy urządzenia teleinformatycznego pozwalającego na dostęp do Internetu, wykorzystującego wybraną spośród poniższych przeglądarek internetowych:
        a) aktualne wersje przeglądarek: Microsoft Edge wersja 88 i nowsze, IE wersja 11 lub nowsze, FireFox wersja 71 lub nowsza, Opera wersja 81 lub nowsza, Chrome wersja 80 lub nowsza, Safari,
        b) włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
        c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
        d) Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
        6.2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Klienta nie zostaną spełnione, Sprzedający poinformuje o tym Klienta odrębnym komunikatem po wejściu na Stronę Internetową, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji. 
        6.3. W celu złożenia Zamówienia oraz korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
        6.4. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie witryny Sklepu Interentowego.
        6.5. Pomimo zachowania zasad najwyższej staranności, a także stosowania odpowiednich systemów zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich, korzystanie z usług może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Sprzedający identyfikuje zagrożenia, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta w szczególności jako: możliwość otrzymywania niezamówionej informacji handlowej, możliwość wysyłania fałszywych wiadomości elektronicznych w imieniu Sprzedającego, możliwość niedozwolonego podsłuchu lub wglądu w korespondencje?, czy tez? możliwość działania szkodliwego oprogramowania.
        6.6. Przed skorzystaniem z Strony Internetowej Klient powinien zadbać o zabezpieczenie swojego komputera przed wirusami i ich działaniem.
        6.7. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z usług Sklepu Internetowego należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcję wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www. 
        6.8. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć www wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Klient połączył się z danym serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Klienta przeglądarka oraz system operacyjny itp.
    7. KONTO KLIENTA
        7.1. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po Rejestracji.
        7.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienie można złożyć  z wykorzystaniem sposobu, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a Regulaminu.
        7.3. Klient może dokonać Rejestracji podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
        7.4. Rejestracji dokonuje się w Sklepie Internetowym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła.
        7.5. W ramach Rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki Towarów oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 
        7.6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a także, iż akceptuje ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
        7.7. Loginem Klienta w Sklepie Internetowym jest e-mail. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego i czynnego adresu e-mail w celu założenia i korzystania z Konta Klienta oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
        7.8. Adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji lub podczas dokonywania zakupów jest wykorzystywany do korespondencji związanej ze sprzedażą w ramach Sklepu Internetowego.
        7.9. Login i hasło mają charakter poufny; Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego nieuprawnionego ujawnienia.
        7.10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
        7.11. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
        7.12. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedającego, drogą elektroniczną na adres martasmiglewska@tulplast.pl stosownego oświadczenia woli, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.
    8. ZAMÓWIENIE
        8.1. Klient może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (z zastrzeżeniem, że Zamówienie jest przetwarzane wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Internetowego) korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej:
a) bez konieczności Rejestracji Konta Klienta jako „Gość”,
b) po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Klienta.
        8.2. Zamówienie Towarów zostanie zrealizowane, po wybraniu przez Klienta Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego, określenia ich ilości, wyboru formy płatności i sposobu Dostawy. Zamówienie, jeżeli Klient nie dokonał Rejestracji, powinno również zawierać: e-mail, imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy i NIP oraz adres dostawy.
        8.3. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz jej przesłanie w formie elektronicznej przez Sprzedającego.
        8.4. Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
        8.5. Przy wypełnianiu formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej Klient winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedającemu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość. 
        8.6. Na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia (oferty kupna), system komputerowy Sprzedającego automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia, które następnie wraz z  załącznikiem w postaci Regulaminu wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta.
        8.7. Otrzymane przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia (oferty kupna), o którym mowa w pkt 8.6 Regulaminu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia Umowy. 
        8.8. Następnie Sprzedający weryfikuje czy Zamówienie zawiera wszelkie niezbędne do jego realizacji dane, sprawdza dostępność zamówionych Towarów i kiedy są dostępne wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia, szczegółowo określające przedmiot Zamówienia Klienta, sposób dostawy i płatności. Z chwilą otrzymania niniejszej wiadomości, dochodzi do zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży zamówionych Towarów ze Sprzedającym.     
        8.9. W przypadku niedostępności zamówionych Towarów lub części zamówionych Towarów przez Klienta, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji – tj. realizacji częściowej Zamówienia lub anulowaniu całości Zamówienia, o czym poinformuje Sprzedającego wysyłając wiadomość mailową na adres: martasmiglewska@tulplast.pl. Brak potwierdzenia przez Klienta pisemnie lub mailowo, częściowej realizacji Zamówienia bądź brak anulowania Zamówienia w terminie 24 h od chwili otrzymania od Sprzedającego informacji o stanie Zamówienia, powoduje, iż Sprzedający może anulować Zamówienie, wysyłając oświadczenie na podany adres mailowy Klienta.
        8.10. Potwierdzenie przez Klienta częściowej realizacji Zamówienia powoduje, że dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym Sprzedający poinformuje Klienta w wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt. 8.8 Regulaminu.  
        8.11. Informacja o dostępności Towarów jest każdorazowo podawana przy Towarach lub w trakcie kontaktu z Klientem, po uprzednim zapytaniu o dostępność Towarów.
        8.12. W trakcie wypełniania formularza Zamówienia oraz formularza Rejestracji Konta Klienta (jeżeli Klient podczas dokonywania Zamówienia zdecydował się na założenie Konta Klienta), Klient potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a także, iż akceptuje ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
        8.13. W podsumowaniu złożenia Zamówienia lub Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedającemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
        8.14. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    9. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
        9.1. Klient może anulować Zamówienie do czasu otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 8.8 Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym – telefonicznie: 61 8157 016 lub 61 8157 017,  +48 696 172 856 lub +48 696 172 867 lub mailowo na adres: martasmiglewska@tulplast.pl.
        9.2. Anulowanie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia. 
    10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
        10.1. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia oraz czas Dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji Dostawy oraz miejsca Dostawy.
        10.2. Czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki lub odbioru) następuje w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku braku wskazania terminu, termin realizacji Zamówień co do zasady wynosi:
    a) w przypadku płatności za pobraniem - do 3 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt  8.8. Regulaminu,
    b) w przypadku przedpłaty – do 3 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek Sprzedającego,
 z zastrzeżeniem pkt 10.3. Regulaminu. 
Do ww. terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia.
        10.3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w powyższych terminach, Sprzedający poinformuje o tym Klienta wskazując możliwy termin realizacji Zamówienia. W takim przypadku Klient według swojego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji Zamówienia albo anulować Zamówienie lub jego część (odstąpić od Umowy Sprzedaży lub jej części), wysyłając oświadczenie na adres mailowy Sprzedającego martasmiglewska@tulplast.pl., w terminie 2 Dni Roboczych, pod rygorem realizacji Zamówienia w terminie zmienionym przez Sprzedającego. 
        10.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Towarów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
    11. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
        11.1. Ceny przy poszczególnych Towarach są wyrażone w:
    a) w polskiej wersji językowej Sklepu Internetowego w złotych polskich,
    b) w pozostałych wersjach językowych Sklepu Internetowego w euro.
        11.2. Ceny przy poszczególnych Towarach są wyrażone w netto, po dodaniu Towarów do koszyka naliczany jest podatek VAT.
        11.3. Ceny Towarów nie obejmują zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy. Zmiana ceny Towarów następuje poprzez publikację nowych ofert cenowych na Stronie Internetowej i wiąże Strony od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację Umów Sprzedaży zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
        11.4. Sprzedający, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia (oferty kupna), informuje Klienta o łącznej cenie Towarów, możliwych opcjach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy.
        11.5. Podczas składania Zamówienia Sprzedający informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności:
    a) przy odbiorze (za pobraniem), tj. zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika bądź Sprzedającego przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedającego, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy  wartość zakupionych Towarów wyniesie ponad 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
    b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
Tulplast Socha spółka komandytowa
62-021 Paczkowo
ul. Wiosenna 27
mBank: 28 1140 1124 0000 2700 8700 1001 .
        11.6. Termin płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży, wynosi:
    a) w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, niezwłocznie nie później niż w terminie 48 Godzin Roboczych od dokonania Zamówienia,
    b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze (za pobraniem) w momencie odbioru zamówionych Towarów.
O terminie płatności, Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w pkt 8.8 Regulaminu. 
        11.7. Strony mogą indywidualnie ustalić wydłużony termin płatności za zamówione Towary. Zmiana terminu płatności wymaga każdorazowo, wyraźnego potwierdzenia Sprzedającego złożonego na piśmie lub w oświadczeniu złożonym w formie elektronicznej. 
        11.8. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt 11.6 Regulaminu lub w terminie ustalonym indywidulanie zgodnie z pkt 11.7 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail lub adres do doręczeń) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
        11.9. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Towarem.
        11.10. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży, o którym mowa w pkt 11.9 Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF, w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedającego o jego przesłanie w formie elektronicznej, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: martasmiglewska@tulplast.pl. Sprzedający przesyła dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.
    12. DOSTAWA
        12.1. Zamówione Towary:
    a) zostaną dostarczone przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres lub
    b) będą możliwe do odbioru osobistego w siedzibie/magazynie Sprzedającego, w Dni Robocze, w Godzinach Roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu przygotowania Towarów do odbioru.
        12.2. O wysłaniu zamówionych Towarów Sprzedający informuje Klienta w wiadomości mailowej, zawierającej informacje o: adresie dostawy, danych Przewoźnika, numerze przesyłki, numerze faktury VAT, jeśli została wystawiona.
        12.3. Przewidywany czas Dostawy Towarów przez Przewoźnika wynosi co do zasady do 2 Dni Roboczych od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego. Czas Dostawy uzależniony jest jednak od wagi i rozmiarów przesyłki. W przypadku Dostawy za granicę, przewidywany czas Dostawy podawany jest indywidualnie.  Szczegółowe warunki Dostawy Towarów przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.
        12.4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towarów przez Klienta, Sprzedający może wyznaczyć Klientowi dodatkowy terminu do odbioru Towarów. W przypadku zaniechania odbioru Towarów przez Klienta, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przez Sprzedającego w terminie 30 dni, liczonych od dnia pierwotnie planowanej Dostawy Towarów.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej następuje przez złożenie we wskazanych terminach, na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą. Strony obowiązane są niezwłocznie zwrócić sobie wszystko, co świadczyły na podstawie Umowy Sprzedaży.
    13. KOSZTY DOSTAWY
        13.1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
        13.2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Towarów, w zakładce „Dostawa i Płatności” na Stronie Internetowej oraz widoczna jest podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
        13.3. Opłata za Dostawę Towarów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi 
i rozmiarów zamawianych Towarów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Towarów przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Towarów.
        13.4. W przypadku wysyłki Towarów za granicę, wysokość kosztów Dostawy podawana jest indywidualnie.
        13.5. Wszelkie koszty związane z wysyłką Towarów za granicę  (w tym cła, akcyzy itd.) ponosi Klient.
    14. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
        14.1. W momencie odbioru Towarów wysłanych pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Towarów jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedającego.
        14.2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności Przewoźnika zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranych Towarów wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
        14.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonych Towarów, zaleca się, w obecności Przewoźnika, spisać protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towarów i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać w terminie 7 dni liczonych od dnia Dostawy, do Sprzedającego na adres do korespondencji: Tulplast Socha spółka komandytowa, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@tulplast.pl. Do protokołu zaleca się dołączenie dokumentacji zdjęciowej dostrzeżonych wad  Towarów lub uszkodzeń opakowania. 
        14.4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z brakiem zgodności Towarów z Umową na podstawie obowiązujących przepisów.
    15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
        15.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod linkiem, jak również dostępnego w stopce  Strony Internetowej www.tulplast.pl w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik lub w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
        15.2. Jeśli Towar dostarczany był partiami lub w częściach, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, od dnia, w którym wszedł w posiadanie ostatniego z Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towaru.
        15.3. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 15.1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Tulplast Socha spółka komandytowa., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną.
        15.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
        15.5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
        15.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        15.7. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar na adres: Tulplast Socha spółka komandytowa., 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
        15.8. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie będzie mógł zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) netto. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z Prawem Konsumenta.
        15.9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
        15.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
    a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
    c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    e) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
        15.11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, który podjął czynności w Sklepie Internetowym, wskutek których Sprzedający wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą.
        15.12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość jest możliwy do pobrania w stopce znajdującej się na Stronie Internetowej, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
    16. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY - KLIENT NIEBĘDĄCY KONSUMENTEM 
W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wobec takiego Klienta zostaje wyłączona. 
    17. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY – KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM.  
        17.1. Poniższe uprawnienia przysługujące Konsumentowi nie dotyczą Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.
        17.2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostaje jego:
    a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował;
ponadto, aby Towar był zgodny z Umową Sprzedaży, musi:
    a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
    b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; chyba że Sprzedający wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży,
    c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
    d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
        17.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w pkt 17.2 Regulaminu, jeżeli Konsument, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży, oraz wyraźnie i odrębnie to zaakceptował.
        17.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
        17.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsument może żądać w pierwszej kolejności  jego naprawy lub wymiany;
    a) Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;
    b) Sprzedający może odmówić  doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
    c) Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył,
    d) koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający;
    e) Konsument jest zobowiązany udostępnić Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie, natomiast Sprzedający zobowiązany jest odbierać od Konsumenta Towar na swój koszt;
    f) Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
        17.6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
    a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
    b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
    c) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży,
    d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na naprawie lub wymianie Towaru.
    e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do stanu zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
        17.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
        17.8. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
        17.9. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
        17.10. W przypadku złożenia Zamówienia na więcej niż jeden Towar, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w tylko w odniesieniu do tych Towarów, które są niezgodne z Umową Sprzedaży. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży co do pozostałych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary, które są zgodne z Umową Sprzedaży. 
        17.11. Konsument odstępując od Umowy Sprzedaży, niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
        17.12. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    18. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW
        18.1. Opisy Towarów i jego podstawowych właściwości znajdują się na dotyczącej danego Towaru podstronie Sklepu Internetowego, dalej jako „Opis”.
        18.2. Klient może uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie Towarów kontaktując się ze Sprzedającym, dalej jako „Informacja”.
        18.3. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Sprzedający nie zapewnia posiadania przez Towary określonych właściwości, jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane w ich Opisie lub Informacji.
        18.4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż Towary, o ile co innego nie wynika z ich Opisu lub Informacji, nie są przeznaczone do użycia w warunkach ekstremalnych.
        18.5. Zakup Towarów o innych parametrach lub właściwościach niż wskazane w Opisie lub w Informacji jest możliwy jedynie w drodze dodatkowej umowy zawieranej odrębnie ze Sprzedającym.
    19. GWARANCJA
        19.1. Sprzedający udziela na Towary gwarancji. 
        19.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty wydania Towarów, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. 
        19.3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowych warunkach.
        19.4. Sprzedający zobowiązuje się względem Klienta, wedle swego wyboru, do usunięcia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
        19.5. Sprzedający odpowiada tylko za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która powstała w wyniku prawidłowego korzystania z Towarów. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towarów, uważa się normalne korzystanie z Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami określonymi przez Sprzedającego w instrukcji dołączonej do Towarów a także w Regulaminie.
        19.6. Gwarancja nie obejmuje:
    a) uszkodzeń lub zniszczeń Towarów, jeżeli nastąpiły one w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, 
    b) Towarów, które choćby częściowo, zostały wytworzone z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Klienta,
    c) uszkodzeń następujących w wyniku normalnego zużycia Towarów lub siły wyższej,
    d) naprawy/wymiany Towarów na nowe, w przypadku, gdy na Towarach dokonano naprawy lub modyfikacji przez podmiot inny niż  Sprzedający, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego.

    20. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
        20.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży lub gwarancji należy przesyłać na adres: Tulplast Socha spółka komandytowa, 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 27 lub adres email: reklamacje@tulplast.pl.
        20.2. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje: 
        a) imię i nazwisko bądź firmę Klienta,
        b) nazwę Towarów,
        c) datę nabycia Towarów,
        d) szczegółowy opis niezgodności  Towarów z Umową Sprzedaży lub ich zdjęcia, 
        e) chwilę powstania braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
        20.3. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
        20.4. Zaleca się również dołączenie do zgłoszenia opisu niezgodności Towaru, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
        20.5. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży równocześnie ze złożeniem zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedającego. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumenta. W przypadku Konsumentów, Sprzedający odbierze Towar podlegający wymianie lub naprawie, na swój koszt.
        20.6. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
        20.7. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamacje w związku z korzystaniem z usługi Prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera lub Zapytania ofertowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedający, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 
    21. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
        21.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur umieszczone są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
        21.2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:
    a) zwrócić sie? do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 z dnia 2020.10.05) z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
    b) zwrócić sie? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 z dnia 2020.10.05), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym;
    c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów.
        21.3. Ponadto, pod adresem:  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
        21.4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedającym jest a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu,  www.poznan.wiih.gov.pl., z którym można się w tym celu kontaktować pod adresem al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub drogą elektroniczną pod adresem adr@poznan.wiih.gov.pl, lub też b) inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci). 
    22. DANE OSOBOWE
        22.1. W Sklepie Internetowym przetwarzane są dane osobowe:
    a) Klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
    b) osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
    c) osób, które zarejestrowały Konto Klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
    d) odbiorców Newslettera (e-mail, numer telefonu),
    e) osób kontaktujących się ze Sprzedającym (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
    f) osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt. 23.10 i następne Regulaminu (imię, nazwisko lub firma i NIP, adres dostawy, e-mail, numer telefonu),
    g) osób, które wypełniły ankietę satysfakcji Klienta,
    h) użytkowników Strony Internetowej.
dalej jako „Dane Osobowe”.
        22.2. Informację o przetwarzaniu Danych Osobowych ww. osób znaleźć można w Polityce Prywatności.
    23. USŁUGI NIEODPŁATNE
        23.1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
    a) Newsletter;
    b) Prowadzenie Konta Klienta;
    c) Zapytanie ofertowe;
    d) badanie satysfakcji Klienta.
        23.2. Usługi wskazane w pkt 23.1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
        23.3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
        23.4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
        23.5. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji Konta Klienta lub złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza, zaznaczyć odpowiednie pola w formularzu w celu subskrypcji usługi Newsletter, tj.:
    a) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych własnych Towarów i usług Tulplast  Socha spółka komandytowa, obecnie i w przyszłości,
    b) zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U2022.1648 z dnia 2022.08.05 ze zm.) wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail i numer telefonu (tj. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe) oraz za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych wysyłanych przez Tulplast Socha spółka komandytowa, w celu marketingu bezpośredniego,
    c) zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U2020.344 z dnia 20220.03.03 ze zm.) wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności, Towarów i usług Tulplast Socha sp. k., drogą elektroniczną, na podany adres e-mail lub numer telefonu.
        23.6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
        23.7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
        23.8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości mailowej, zawierający w swojej treści Newsletter.
        23.9. Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
        23.10. Usługa Zapytanie Ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem przycisku „Dodaj do zapytania” umożliwiająca skierowanie do Sprzedającego zapytania w przedmiocie przygotowania oferty dotyczącej zamówienia dużej ilości Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży Towarów na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu dostawy, innego niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie Internetowym.
        23.11. Do złożenia Zapytania Ofertowego wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: 
a) e-mail,
b) imię, nazwisko lub nazwa firmy i NIP,
c) adres, 
d) numer telefonu.
        23.12. Na skutek złożenia przez Klienta Zapytania Ofertowego, system komputerowy Sprzedającego automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zapytania Ofertowego, które następnie wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wiadomość zawiera informacje o: 
a) nazwach i typach Towarów dodanych do Zapytania Ofertowego, 
b) dane kontaktowe do Klienta i firmy Tulplast Socha spółka komandytowa.
        23.13. Po przesłaniu wiadomości, o której mowa w pkt. 23.12, Sprzedający może również skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu doprecyzowania szczegółów oferty.
        23.14. Po złożonym Zapytaniu Ofertowym oraz wymianie informacji o których mowa powyżej, Sprzedający przygotuje dla Klienta ofertę sprzedaży Towarów, którą prześle na podany przez niego adres e-mail w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia Zapytania Ofertowego. 
        23.15. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
        23.16. Usługa badania satysfakcji Klienta jest prowadzona przez Sprzedającego w celu oceny satysfakcji Klientów Sklepu Internetowego i jest dostępna pod linkiem: https://www.tulplast.pl/ankieta-iso oraz w stopce Strony Internetowej. Ankieta prowadzona jest celem badania jakości obsługi Klienta i relacji handlowych. Wypełnienie ankiety satysfakcji klienta jest dobrowolne. 
        23.17. Celem wypełnienia ankiety należy podać następujące dane:
    • imię i nazwisko, 
    • nazwę firmy, 
    • adres e-mail.
Do zawarcia umowy w zakresie badania satysfakcji Klienta, dochodzi w chwili przesłania formularza do Sprzedającego.
        17.13. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz postanowień poniżej.
        17.14. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedającego, drogą elektroniczną na adres martasmiglewska@tulplast.pl stosownego oświadczenia woli, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.
    24. TREŚCI I USŁUGI CYFROWE – NEWSLETTER, PROWADZENIE KONTA 
        24.1. Poniższe postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie do dostarczanych przez Sprzedającego nieodpłatnych Treści cyfrowych, tj. Newslettera oraz Usług cyfrowych, tj. prowadzenia Konta Klienta. 
        24.2. W przypadku Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Sprzedający dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin.
        24.3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek lub pobranie Treści cyfrowej, zostało udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
        24.4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 
        24.5. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument ma prawo wezwać Sprzedającego do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
        24.6. Konsument może odstąpić od Umowy także bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub gdy z uzgodnienia Stron lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
        24.7. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich: 
    • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
    • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedający zaakceptował;
Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umową, muszą: 
    • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, 
    • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy,
    • być dostarczane z instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
    • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy.
        24.8.  Sprzedający  informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w Umowie.
        24.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Konsumenta: 
    • za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
    • jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedającego, 
    • za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 
    • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego,
    • w przypadku, gdy zakłócenia w korzystaniu z usług wynikają z działania lub zaniechania Konsumenta sprzecznego z Umową, w tym z Regulaminem,
    • gdy nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Konsumenta lub dostawcy Internetu,
    • gdy Konsument nie ma dostępu do Internetu. 
        24.10. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z Umową przez cały czas ich dostarczania.
        24.11. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności Treści cyfrowych i Usług cyfrowych z Umową na zasadach określonych w ustawie o prawach Konsumenta m.in: za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
        24.12. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową;
    • Sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego;
    • Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową;
    • Sprzedający doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
    • Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający; 
    • Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy: 
        ? doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 
        ? Sprzedający nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
        ? brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
        ? brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy;
        ? oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
        24.13. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedający nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
                    ? są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
                    ? dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy;
                    ? zostały połączone przez Sprzedającego z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
                    ? zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
        24.14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: 
    • łączenie lub przejęcie spółki Sprzedającego, wymagające reorganizacji jego działalności gospodarczej; 
    • zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiedniej modyfikacji; 
    • konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; 
    • konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; 
    • konieczność wprowadzenia działań zapewniających świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym; 
    • konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa; 
    • dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; 
    • działanie siły wyższej.
        24.15. Informacja o zmianach, o których mowa w ust. 24.14 Regulaminu, zostanie przekazana Klientowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub adres e-mail stanowiący jego login do Konta Klienta lub adres poczty elektronicznej  podany podczas zapisu do Newslettera, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmiany następuje z krótszym wyprzedzeniem niż 30 dni przed jego wejściem w życie, lub okres taki wynika z decyzji organu administracji publicznej. Ponadto informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony Internetowej.
        24.16. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 24.14 Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływają na dostęp Konsumenta do Treści lub Usługi cyfrowej lub korzystanie przez niego z Treści lub Usługi cyfrowej, Konsument ma prawo wypowiedzenia Umowy.
        24.17. Wypowiedzenie Umowy może zostać przekazane Sprzedającemu na adres e-mail martasmiglewska@tulplast.pl
        24.18. Informacja, o której mowa w ust. 24.15, zostanie przekazana Konsumentowi w formie pozwalającej na jej pobranie, utrwalenie, wydrukowanie lub odtwarzanie w zwykłym toku czynności i będzie obejmowała: 
a) treść planowanej zmiany, 
b) datę wejścia zmiany w życie, 
c) pouczenie o prawie do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w pkt 24.16.
        24.19. Postanowienie w pkt 24.16 Regulaminu nie ma zastosowania, jeżeli Sprzedający zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym. 
    25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
        25.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
        25.2. Wszystkie wymienione Towary w Sklepie Internetowym oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
        25.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Konsumenta, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu braku zgodności Towarów z Umową, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
        25.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
        25.5. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikającej  ze zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania Umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień lub w przypadku zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzecznictwa sądów lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
        25.6. W przypadku, gdy Klient, który posiada Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu, skutkuje rozwiązaniem Umowy prowadzenia Konta Klienta.